KurukshethraKurukshethra

Let Us Read And Grow...!

ലേഖനങ്ങൾ


 • ഹിമാലയ സാനുക്കളിലൂടെ

  ഹിമാലയ സാനുക്കളിലൂടെ

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K 494 Availability: In Stock
  0

  മനുഷ്യസ്വരൂപത്തിന് ഈശ്വരാനുഭൂതി കൈവരുത്തുന്ന ഏറ്റവുമുയർന്ന തപോഭൂമിയാണ് ഹിമാലയം. ഉള്ളിലെ കലമ്പലുകളത്രയും പോയിമറഞ്ഞ് സ്വച്ഛമായ ജീവിതവഴികളിലേക്കാണ് ഓരോ തീർത്ഥാടകനും നടന്നു കയറുന്നത്. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത പ്രകൃതിജിജ്ഞാസയുടെ താഴ്വരകൾ ഓരോ ജീവനെയും തന്നിലേക്കാകർഷിക്കുന്നു.


  ഭാരതീയ ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യസ്പന്ദനമായ, ചിരന്തനത്വത്തിന്റെ ദൃശ്യവിനിമയമായ മാന്ത്രദൃഷ്ടാക്കളായ ഋഷിപരമ്പരകൾ ജന്മ രഹസ്യമന്വേഷിച്ച പവിത്ര സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര. എപ്പോഴും നവംനവങ്ങളായ കാഴച്ചനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ദേവഭൂമിയുടെ ചൈതന്യമുൾച്ചേർന്ന ഒരു ആത്മസഞ്ചാരിണിയുടെ യാത്രാകുറിപ്പുകൾ.

 • ദൃഗ് ദൃശ്യ വിവേകം_ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ

  ദൃഗ് ദൃശ്യ വിവേകം_ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K485 Availability: In Stock
  0

  ദൃഗ് ദൃശ്യ വിവേകം_ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ

  പരമമായ വിശകലനത്തിൽകൂടി പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന ശ്രീശങ്കര ഭഗവദ്പാദരുടെ ദർശനസംബന്ധമായ സ്വതന്ത്ര കൃതി. സരളവും സർവർത്തികവുമായ അസ്ഥിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യോഗാത്മകമായ അവലോകനം.

 • ഞാനറിയുന്ന പരമേശ്വർജി

  ഞാനറിയുന്ന പരമേശ്വർജി

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:k640 Availability: In Stock
  0

  കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് ദിശാബോധത്തിന്റെ പുതുവെളിച്ചം പകർന്ന , ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ പരമേശ്വർജിയെ 50 ൽ അധികം പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

 • മഴവെള്ള സംഭരണം നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി

  മഴവെള്ള സംഭരണം നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K 505 Availability: In Stock
  0

  ഓരോ വീട്ടിലും മഴവെള്ള സംഭരണി ഉപയോഗപ്പെടുതേണ്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത മുൻനിർത്തി 'ജീവധാര' പദ്ധതിയുടെ അനുഭവസമ്പത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുത്തിയ പാരിസ്ഥിതിക ചിന്തകൾ. സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസ്സിനെ വേണ്ടവിധം പരിപോഷിപ്പിച്ച് വരൾച്ചയെ. എപ്രകാരം അതിജീവിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കൈപുസ്തകമാണിത്.

 • സുഭാഷിത തരംഗിണി

  സുഭാഷിത തരംഗിണി

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K475 Availability: In Stock
  0

  അചഞ്ചലമായ ധർമബോധമാണ് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ അന്ത:സത്ത. പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും ധാർമിക മൂല്യങ്ങളെ കൈവിടാതെ ജീവിതവിജയം നേടിയവരുടെ മഹദ്ചരിതമാണ് നാം കർമപാഠമാക്കേണ്ടത്.

   തിന്മയ്ക്ക് കാരണമായ കാമക്രോധാദികൾ വെടിഞ്ഞ് നന്മയുടെ പ്രതീകമായ സത്യധർമാദിഭാവങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം സഫലമാക്കുവാനുതകുന്ന അൻപത് ആകാശവാണി സുഭാഷിതകൾ.


 • വിശ്വകർമാവും കർമജരും

  വിശ്വകർമാവും കർമജരും

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K 206 Availability: In Stock
  0

  വിശ്വകർമാവും കർമജരും

  സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് വിശ്വകർമജർ. വിശ്വകര്മാവിൻറെ അനന്തരാവകാശികളായ ജനതിയുടെ സ്വതം തേടിയുള്ള അനേക്ഷണമാണ് 'വിശ്വകർമ്മാവും കർമജരും'

 • തിരുക്കുറളും മലയാള ഭാഷയും

  തിരുക്കുറളും മലയാള ഭാഷയും

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K462 Availability: In Stock
  0

  പദപ്രയോഗങ്ങളിലും, വാക്യഘടനകളിലും തമിഴ്വേദമായ തിരുക്കുറൾ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ സമഗ്രാന്വേക്ഷണം. ഭാഷാഗവേഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തമിഴ്ഭാഷയും മലയാളവും തമ്മിലുളള അഭേദ്യബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന താരതമ്യ പഠനം.

 • മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ

  മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K486 Availability: In Stock
  0

  പരിഷ്കരണം അതിജീവനത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. കാലത്തേയും സാഹചര്യങ്ങളേയും അതിജീവിക്കാൻ പരിവർത്തനം കൂടിയേ കഴിയൂ. ഇതിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്തും കാലഹരണപ്പെടും.

  സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ജീവിതമാരംഭിച്ച ഹിന്ദുസമൂഹം കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവചൈതന്യം നിലനിർത്തിയത്. ഹിന്ദുവിന് ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും ഒന്നല്ല. കാലാതീതമായ ശ്രുതികളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥലകാല ബന്ധിതമായ സ്മൃതികളെ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ധീരമായി പരിഷ്കരിച്ചതാണ് ഹിന്ദുസമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം.

  ദൈവം എഴുതിയതാണ്, അതുകൊണ്ടെന്റെ വിശ്വാസം അന്തിമമാണ് എന്നു ധരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സ്വന്തം താല്പര്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള പരിചയായും മാറ്റമില്ലാത്ത കടുംവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ജാതിയുടെയും ലിംഗത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള മേൽക്കോയ്മ ആപൽക്കരമാണ്. ഇതു നിലനിർത്തുന്നതിൽ കപട മതേതരവാദികളുടെ ബോധപൂർവമായ സംഭാവന എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. എത്ര വിവാഹമാകാമെന്ന് പുരുഷമേധാവി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ബുദ്ധികൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യക്കാരായി ഞെളിയുന്നു.....

  തെറ്റെന്നോ ഇക്കാലത്ത് അപ്രസക്തമെന്നോ ബോധ്യം വന്നാൽ തിരുത്താനും മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല ,ഹിന്ദു സമൂഹം. ഈ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുയോജ്യമായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തിന് വിപ്ലവകരമായ ചില ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ചിന്തകനും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായ ശ്രീ. ആർ ഹരി. ഈ ആശയങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് സമവായം രൂപപ്പെടേണ്ടത്.

  ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് 'മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ' എന്ന ലേഖന സമാഹാരം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ കൈരളിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.

 • ദൈവത്തിൻറെ ദേശാടനം

  ദൈവത്തിൻറെ ദേശാടനം

  Publisher: Kurukshethra Prakasan Model:K482 Availability: In Stock
  0

  അഖണ്ഡഭാരത രൂപീകരണത്തിന് പുരാണോതിഹാസങ്ങൾ വഹിച്ച സുപ്രധാന ദൗത്യത്തിൻറെ സമഗ്ര വിശകലനം. ദേശീയോദ്ഗ്രന്ഥത്തിന് ഋഷികൾ കല്പിച്ച വമ്പിച്ച പ്രാധന്യം വ്യക്തമാക്കി ഇതിഹാസ തീർത്ഥാടകരുടെ യാത്ര പഥങ്ങളിലേക്കുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യൻറെ സഞ്ചാരം. സത്യ-കൃത്യ-ദ്വാപര യുഗങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയെഴുതപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ പ്രഥമഗ്രന്ഥo.