KurukshethraKurukshethra

Let Us Read And Grow...!

ചന്ദ്രകാന്തം

ചന്ദ്രകാന്തം

Chandrakandham
Author: Balachandran Panavalli
Publisher: Kurukshethra Prakasan
Product Code: K436
Availability:
In Stock

Price:    70.00    63.00


(0 Users)
Add to Cart Buy Now


തെٶ പുതിയ സയ്യങ്ങ സൃഷ്ടിത്ഥും ഒരു പിരചയെ?ടുസ്ഥണ്‍ ആവശ്യമാണെ?് തോ?ണ്‍ ഏതൊരു എഴുസ്ഥുകാരേٶയും മൗലികമായ ആഗ്രഹം മാത്രം. ബാലചന്ദ്ര= പാണാവڌി ഇസ്ഥരം ഒരു ആവശ്യം ഉ?യിണ്ണേ?ാٷ സഛതിത്ഥാ= പ്രേരണനണ്‍കിയതും ഈ ഒരു വികാരം തെ?യാണ്. ആറു നോവലുകളും ഒരു ചെറുകഥാസമാഹാരവും വിവയ്യസ്ഥന കൃതിയും പുസ്തക രൂപസ്ഥിണ്‍ പ്രസി=ീകരിണ്ണിന്തുڌ എനിത്ഥ് ഒരു എഴുസ്ഥുകാരെٶ വികാര തീവ്രത പൂയ്യവ്വമായും അറിയാ= കഴിയും.

Book : ചന്ദ്രകാന്തം
Category : മലയാളം പുസ്‌തകങ്ങൾ
Publisher : Kurukshethra Prakasan
Author : Balachandran Panavalli
ISBN : 978-93-84582-63-0
Publishing Date : 13/01/2016
Edition : 1
Language : Malayalam
Binding : Perfect Bind
Number of Pages : 79

Related TagsRelated Books

Featured Books